Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2014.

Con số 281.714 biên chế không bao gồm biên chế công chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế công chức cấp xã.

Như vậy, tổng biên chế công chức năm 2014 không có sự thay đổi so với năm 2013.

Trong đó, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 275.107. Biên chế tại cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập 111.675 biên chế.

Cơ quan của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 162.372 biên chế; các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài 1.078 biên chế. Ngoài ra, còn có 6.607 biên chế công chức dự phòng. 

Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 biên chế./.

An Nhi